Stadgar för HIF:s supporterklubb Kärnan

Fastställda vid extra årsmöte 27:e december 2011 på O`learys, Helsingborg

§ 1. Namn

– Föreningens officiella namn är HIF supporterklubb Kärnan. I vardagstal benämnd KÄRNAN.

§ 2. Ändamål

– Att stödja Helsingborgs IF i med- och motgång och sporra laget till ytterligare framgångar såväl hemma som borta.

– Att försöka väcka den så ökänt tysta olympiapubliken, som oftare har närmre till ris än ros, och göra den mer delaktig i den matchinramning HIF förtjänar.

– Att kämpa för ett bevarande av ståplatsläktare på allsvenska fotbollsarenor i allmänhet och Olympia i synnerhet.

§ 3. Organ

Föreningens högsta beslutande organ är Årsmötet som väljer styrelse inför det kommande verksamhetsåret. Övriga beslutande organ i föreningen är verksamhetsrevisorer som granskar räkenskaper och den löpande verksamheten samt valberedning som föreslår styrelseledamöter inför kommande verksamhetsår.

§ 4. Medlemmar

– Medlem intags i föreningen efter ansökan och efter ha erlagt fastslagen årsavgift och som respekterar gällande stadgar. Person som av en eller annan anledning är avstängd av Helsingborgs IF och/eller svensk Elitfotboll kan inte bli medlem i föreningen så länge avstängningen gäller.

§ 5. Utträde

– Medlem har rätt att när som helst utträda ur föreningen.

– Medlem som efter påminnelse icke erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

§ 6. Uteslutning

– Medlem som aktivt motarbetar föreningens ändamål kan med omedelbar verkan uteslutas.

– Medlem som på något sätt skadat föreningens intresse eller betett sig på ett sätt som strider mot föreningens stadgar kan också uteslutas.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Person som av en eller annan anledning blivit avstängd av Helsingborgs IF och/eller svensk Elitfotboll blir samtidigt utesluten ur föreningen så länge avstängningen gäller.

§ 7. Styrelse

– Föreningens angelägenheter handhavs av styrelsen. Den skall verka för föreningens bästa och få den att gå framåt och växa under ordnade former. Det åligger styrelsen att planera, leda och styra verksamheten samt verkställa årsmötets beslut samt att omhänderha föreningens ekonomi och bokföring.

– Styrelsen består av Ordförande, Vice ordförande, kassör, sekreterare samt antalet av årsmötet fastställda ledamöter och eventuella suppleanter. Avgår ordinarie styrelseledamot innan utgången mandatperiod inträder eventuell suppleant som ordinarie styrelsemedlem t.o.m. nästa årsmöte.

– Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse eller när minst halva antalet styrelseledamöter så begär. Över sammanträdena skall föras beslutsprotokoll, i väsentliga frågor med motivering, vilket justeras av ordförande och en därtill vald närvarande ledamot. I frånvaro av ordinarie styrelseledamot inträder suppleant.

– Föreningen tecknas av 2 personer ur styrelsen, kassören samt ordinarie ledamot.

– Inga som helst styrelsearvoden utgår.

– Styrelsens är beslutför då ordförande eller vice ordförande samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med en enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

– Ordförande är föreningens officiella representant. Han/hon leder styrelsens arbete samt övervakar så att föreningens stadgar, beslut och regler följs. Har ordförande förhinder träder vice ordförande in i dennes ställe.

§ 8. Säte

– Styrelsen har sitt säte i Helsingborgs kommun.

§ 9. Verksamhet- och räkneskapsår

– Omfattar tiden 1 januari – 31 december. Styrelsen arbetsår omfattar tiden mellan ordinarie årsmöte.

§ 10. Möten

– En gång om året håller föreningen årsmöte. Tid och plats bestämmer sittande styrelse. Årsmötet ska dock ha ägt rum tidigast en vecka efter sista allsvenska matchen och senast innan den sista januari efter innevarande räkenskapsår. Årsmötet kungörs genom dagspress och anslag i eventuell klubblokal. Extra möte kan kallas av styrelsen om så behövs. Extra möte kan också kallas om begäran skriftligen inkommer till styrelsen från bokförd medlem och minst en tiondel av medlemmarna står bakom begäran.

Röstberrättigade är den som enligt paragraf 4 räknas till medlem. Rösten är personlig.

§ 11. Ärenden på årsmöte

1 – Öppnande. Godkännande av föredragningslista.

2 – Val av ordförande för årsmötet.

3 – Upprättande av röstlängd.

4 – Val av 2 justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare.

5 – Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

6 – Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret.

7 – Revisorns berättelse för samma tid.

8 – Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

9 – Beslut om årsavgift till föreningen för innevarande verksamhetsår.

10 – Val av ordförande och vice ordförande för en tid av 1år.

11 – Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för en tid av 1år.

12 – Val av revisorer och revisorsuppleant för en tid av 1 år.

13 – Val av ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år.

14 – Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild ledamot hos styrelsen skriftligt begärt senast 2 veckor före årsmötet. Ärende som ej upptagits på föredragningslistan må ej göras till föremål för beslut. Ledamot eller suppleant i styreslen får inte deltaga i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisorer och revisorsuppleanter.

§12. Revision

– Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av 2 på föreningsmöte utsedda revisorer, samt en revisorsersättare som tjänstgör om ordinarie revisor avsäger sig sitt uppdrag under verksamhetsåret

§ 13. Valberedning

– Valberedningen skall bestå av 2 ledamöter som har till uppgift att föreslå om. och nyval av ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer. Valberedningen förslag skall överlämnas till styrelsen senast 3 veckor innan årsmöte så att det kan bifogas kallelsen till årsmötet. Valberedningen är även ansvarig för att föreslå antalet ledamöter i styrelsen. En av de ordinarie ledamöterna i valberedningen utses även som sammankallande vid årsmötet

§ 14. Stadgeändring

– Ändring av dessa stadgar kan göras av årsmöte och kräver minst två av varandra efterföljande årsmöten och att vid varje årsmöte att minst 2 tredjedelar av de röstberättigade bifaller förslag om ändring

§ 15. Upplösning

– Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas av ordinärt årsmöte eller av ett extrainkallat årsmöte för frågans skull. Beslutar årsmötet med en majoritet av 90% om en upplösning av föreningen tillfaller alla tillgångar Helsingborgs IF ungdomsverksamhet.

§16. Ikraftträdande

Dessa stadgar träder i kraft from. 2012-01-01 då föreningens tidigare stadgar samtidigt upphör att gälla.